Kdo je STATIK

 

Statik je stavební inženýr, zabývající se nosnými konstrukcemi staveb.

Statik posuzuje stávající nosné konstrukce staveb a navrhuje nové konstrukce a konstrukční postupy s ohledem na plánované zatížení tak, aby odpovídaly požadavkům bezpečnosti, hospodárnosti, funkčnosti a životnosti (to vše s ohledem na platnou legislativu).

Statik vypracovává statický posudek (většinou) pro stávající stavby a statický výpočet pro nové stavby.

Autorizovaný inženýr pro obor statika a dynamika staveb obhájil před komisí ČKAIT několik předložených vlastních prací (z oboru statika a dynamika staveb) a složil autorizační zkoušky (také musel splnit podmínky příslušného vzdělání a doby praxe).  Je evidován v seznamu autorizovaných osob, který vede ČKAIT. 

Autorizovaný inženýr pro obor statika a dynamika staveb je oprávněn opatřovat statické projekty (statické posudky, statické výpočty a výkresovou dokumentaci) otiskem kulatého autorizačního razítka a svým vlastnoručním podpisem.

Všechny statické projekty a výpočty podávané na stavební úřad musejí být opatřeny autorizačním razítkem.

(ČKAIT  = Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě).